openpyxl.writer.theme module

Write the theme xml based on a fixed string.

openpyxl.writer.theme.write_theme()[source]

Write the theme xml.